Tre là cây thân cỏ được phân bố rộng rãi khắp VN, do đặc điểm  cấu tạo thực vật của  từng loại  tre khác nhau nên tùy yêu cầu sử dụng mà người sản xuất chọn lựa loại tre cho phù hợp. Để có nguyên liệu ổn định sản xuất que tre, chúng tôi chọn những loại tre có lóng dài ( từ 30 - 120 cm ), cơm tre có độ dầy tương thích, đặc biệt, loại tre này phải có cấu tạo thân cứng để bảo đảm độ cứng cho que tre khi sản xuất và sử dụng.